Metody nauczania

Metoda komunikatywna

Na zajęciach nie stosuję jednej metody nauczania, choć skłaniam się ku dominującemu we współczesnej dydaktyce języków obcych, podejściu komunikatywnemu. Kładę nacisk na kształcenie umiejętności interakcyjnych, czyli porozumiewanie się w codziennych sytuacjach życiowych.

Zapraszam również na kursy prowadzone metodą Callana:

 • Metoda polega na bardzo intensywnej pracy na zajęciach, na bardzo intensywnej konwersacji. 
 • Celem metody jest osiągnięcie przez słuchacza rozumienia języka angielskiego mówionego z prędkością minimum 180 słów na minutę. Taka bowiem prędkość mówienia jest naturalna i optymalna również w przypadku języka ojczystego. Uczyć się języka obcego należy szybko. Trzeba szybko mówić i "szybko słuchać" dzięki temu unika się myślenia w języku ojczystym.
 • Uczeń zmuszany jest do mówienia co likwiduje nieśmiałość.
 • Szybkie tempo nauki pozwala zapomnieć o nudzie, a dzięki systemowi powtórek umożliwia trwałe zapamiętanie materiału.

Stosuję między innymi takie metody aktywizujące jak:


BURZA MÓZGÓW - w odpowiedzi na pytanie lub zagadnienie postawione przez nauczyciela uczniowie podają swoje pomysły i sugestie, które są od razu zapisywane na tablicy lub arkuszu papieru.


PRACA PROJEKTOWA - tworzenie projektów plastycznych, praca długoterminowa, w grupach lub parach.


PIRAMIDA PRIORYTETÓW - uczniowie zbierają wiadomości na określony temat, a następnie zapisują zdobyte informacje, tworząc piramidę i ustawiając fakty hierarchicznie. Praca w zespole przebiega w kilku etapach: zbieranie wiadomości na podany temat, zapisywanie zdobytych wiadomości, utworzenie piramidy, prezentacja pracy zespołów.


DRAMA - wchodzenie w określone role, improwizacje nauczyciela i uczniów, które pozwalają kreować rzeczywistość. Drama rozwija wyobraźnię, fantazję i wrażliwość emocjonalną. W dramie uczeń musi wczuć się w postać, działać, a nie grać. Jej uczestnicy działają bez scenariusza.


WYWIAD - może być 1 osoba z 1 osobą, lub 1 osoba z grupą. Jest to nauka lub doskonalenie umiejętności formułowania pytań, prowadzenie badań, zdobywanie informacji.

 

MUZYKA I PIOSENKA - częste śpiewanie prowadzi do doskonalenia sprawności językowych np.:

 • praca nad tekstem i melodią, powtarzanie i wspólny śpiew,
 • śpiew pomaga pozbyć się zahamowań, nawiązać kontakt i zintegrować się z grupą,
 • tekst piosenki jest źródłem słownictwa, nowych konstrukcji językowych, słówek, wyrażeń, form gramatycznych, zwrotów idiomatycznych itp.
 • śpiewanie jest ćwiczeniem wymowy,
 • poszerzania wiedzy realioznawczej - muzyka jest kulturą poszczególnych narodów. Dzięki muzyce uczniowie poznają dany kraj, jego historię, ludzi i obyczaje.

 

LEKCJE Z KURSEM VIDEO - pomagają uczniom lepiej zrozumieć prezentowane treści i zapamiętać słownictwo, aktywizują użycie najczęstszych zwrotów. Najczęściej stosowane ćwiczenia to:

 • sprawdzanie rozumienia ze słuchu dialogów w przedstawianych scenkach i filmach oraz zdarzeń,
 • utrwalające słownictwo: powtarzanie i odgrywanie ról w przedstawionych scenkach.

 

UŻYWANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA ZAJĘCIACH - niezależnie od poziomu zaawansowania, uczestnicy są zachęcani do używania języka angielskiego w klasie w rozmowach zarówno z nauczycielem jak i z innymi uczniami z grupy.

 

TABLICA INTERAKTYWNA - to urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży ekran dotykowy, który obsługiwany jest za pomocą palca lub specjalnego pisaka.

Tablica interaktywna ma wiele zalet:

 • skuteczna, interaktywna i wzbogacona prezentacja
 • uczniowie są bardziej zainteresowani lekcją, skupiają uwagę na zagadnieniu
 • stosowanie ćwiczeń interaktywnych
 • równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy
 • jest narzędziem pozwalającym na pracę w szerszym zakresie metodami aktywnymi z wykorzystaniem technologii informacyjnej

Dodatkowe informacje